FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

नौमूले गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको बाह्रौ अधिवेसनमा प्रस्तुत बार्षिक बजेट आ. व. २०८०/०८१ !!

नौमूले गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको बाह्रौ अधिवेसनमा प्रस्तुत बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ. व. २०८०/०८१ !!

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको दोस्रो गाउँसभाको दशौँ अधिवेसनमा प्रस्तुत बार्षिक बजेट आ. व. २०७९/०८०!!

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम !!

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आठौं गाउँसभामा प्रस्तुत बार्षिक बजेट आ. व. २०७८/०७९