FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० 08/25/2022 - 12:13 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 08/25/2022 - 11:05 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७८/७९ 02/18/2022 - 11:07 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७८ ७८/७९ 02/18/2022 - 08:56 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७८.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको सांस्कृतिक संग्रहालय ऐन, २०७८ ७८/७९ 02/18/2022 - 08:55 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको सांस्कृतिक संग्रहालय ऐन, २०७८.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७८ ७८/७९ 02/18/2022 - 08:53 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७८.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन, २०७८ ७८/७९ 02/18/2022 - 08:52 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन, २०७८.pdf
नौमूले गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका, २०७८ ७८/७९ 02/18/2022 - 08:47 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका, २०७८.pdf
असहाय एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा बापत भत्ता वितरण कार्यबिधि, २०७८ ७८/७९ 02/18/2022 - 08:26 PDF icon असहाय एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा बापत भत्ता वितरण कार्यविधि.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 02/18/2022 - 08:18 PDF icon नौमूले गा.पा. को टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि.pdf

Pages